Informace pro dopravce k finanční způsobilosti

24. 05. 2021

Informace pro dopravce v silniční dopravě

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje upozorňuje, že nejpozději do 31. července 2021 jsou všichni podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují dopravu velkými vozidly, tj. nákladními automobily a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny nebo autobusy, povinni doložit odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje splnění podmínek pro trvání finanční způsobilosti. Pokud tuto povinnost podnikatel v silniční dopravě včas nesplní, bude krajským úřadem podán k příslušnému živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu jeho živnostenského oprávnění pouze pro malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata Eurolicence. Vzhledem k současné situaci je upřednostňováno zasílání potřebných podkladů prostřednictvím datové schránky (v tomto případě přikládejte datový soubor, který jste poslali na finanční úřad – má příponu .XML, popř. datovou zprávu – má příponu .ZFO) nebo poštou v potvrzených originálech.


Poslední změna 24. 05. 2021 10:33:20