Finanční vypořádání dotace a podklady pro výpočet vyrovnávací platby

21. 01. 2019

Příjemce dotace je povinen předložit předepsaným způsobem (prostřednictvím aplikace KISSoS) do 25. 1. 2019 poskytovateli dotace podklady pro finanční vypořádání dotace a pro výpočet výše vyrovnávací platby. Manuál pro podávající je k dispozici zde.

Finanční vypořádání a podklady pro výpočet výše vyrovnávací platby jsou poskytovatelé povinni předložit i u služeb, které byly v roce 2018 financovány prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.

Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků:

Příjemce je povinen případné nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, a to do 31. 1. 2019. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je jejich připsání na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede své IČ a jako specifický symbol uvede identifikátor služby.

  • Vratky obce, PO obcí na účet: 27 - 4228120277/0100
  • Vratky ostatních organizací na účet: 27 - 4228320287/0100

Upozornění:

Nedodržení termínu pro finanční vypořádání dotace nebo neprovedení finančního vypořádání dotace je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

Kontakt:

Kateřina Spáčilová, tel.: 585 508 482, e-mail: k.spacilova@olkraj.cz

Soubor typu docxAvízo(13,9 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 01. 2019 14:00:55

© Krajský úřad Olomouckého kraje