Dodatečný výběr žákyň/žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

13. 05. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko na základě mezinárodní smlouvy vytvořily podmínky pro společné studium českých a německých žáků na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý a přijímají se do něho žáci po ukončení 6. roku povinné školní docházky na základní škole, resp. základní škole s rozšířeným vyučováním jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Podle společně vytvořeného učebního plánu pro dvojnárodnostní dvojjazyčný vzdělávací cyklus probíhá společná výuka českých a německých žáků ve čtyřech až osmi předmětech (podle ročníků), zbytek výuky je organizován ve skupinách podle národností. Učebnice a učební pomůcky pro výuku předmětů vyučovaných v českém jazyce jsou žákům v gymnáziu poskytovány MŠMT bezplatně. Rodiče českých žáků uzavírají zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti na dobu studia žáků/žákyň v Pirně. Výuka předmětů vyučovaných v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, výuka češtiny a předmětů vyučovaných v českém jazyce je zabezpečována českými pedagogy.

Žákyním/žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v internátu v centru města. Internátní výchova probíhá pod dohledem zejména českých pedagogických pracovníků. Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko. Cestovní náklady spojené s dojížděním žáků hradí rodiče. Ubytování ve školním internátě je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Žáci zejména v nižších ročnících mají možnost jezdit domů prakticky každý víkend. Výjimku tvoří šest společných internátních víkendů během školního roku, které jsou součástí vzdělávacího projektu. Během těchto víkendů provádějí žáci společně se svými mentory projektovou činnost, sportovní aktivity nebo exkurze.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky (podle saského školského systému), tedy o rok dříve než u ostatních vrstevníků v České republice. Předmět český jazyk a literatura je pro české žáky po celou docházku povinným předmětem a je také povinným předmětem maturitní zkoušky. Standardně se nabízí výuka němčiny, angličtiny, popř. francouzštiny. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.

 

Dodatečné výběrové řízení proběhne dne 19. 6. 2019 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (bližší informace viz příloha). Přihlášky ke studiu je možné zaslat do 7. 6. 2019.

Soubor typu pdfPirna - dodatečné výběrové řízení(382,3 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 05. 2019 10:16:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje