Aktualizovaná informace pro dopravce k finanční způsobilosti

15. 07. 2021

 

Aktuální informace pro dopravce v silniční dopravě

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje upozorňuje, že všichni podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují dopravu velkými vozidly, tj. nákladními automobily a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny nebo autobusy, jsou povinni doložit odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje splnění podmínek pro trvání finanční způsobilosti. Pokud tuto povinnost podnikatel v silniční dopravě ve stanovených lhůtách nesplní, bude krajským úřadem podán k příslušnému živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu jeho živnostenského oprávnění pouze pro malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata Eurolicence. Vzhledem k současné situaci je upřednostňováno zasílání potřebných podkladů prostřednictvím datové schránky (v tomto případě přikládejte datový soubor, který jste poslali na finanční úřad – má příponu .XML, popř. datovou zprávu – má příponu .ZFO) nebo poštou v potvrzených originálech.

V uvedených souvislostech krajský úřad dále uvádí, že s ohledem na epidemiologickou situaci
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (OMNIBUS-II) stanovil prodloužení lhůty pro podání výše uvedené žádosti nejpozději do 30. září 2021.


Poslední změna 15. 07. 2021 08:32:17