21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Yvona Kubjátová,
náměstkyně hejtmana

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 20. 2. 2015

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1

Usnesení č. UZ/14/37/2015

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
 
2schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v souladu s Podprogramem č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2015 ve výši dle Přílohy č. 1 upravené důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v upravené Příloze č. 2 a 3 důvodové zprávy
 
4nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 1 s odůvodněním dle upravené důvodové zprávy
 
5ukládá podepsat smlouvy mezi Olomouckým krajem a poskytovateli sociálních služeb, kterým bylo schváleno poskytnutí dotací dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Důvodová zpráva: 21 - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK, Podprogram č 1 - 1.docx
Přílohy:
21 - Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.doc
21 - Příloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace.doc
21 - Příloha č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace - PO obce.doc