Termíny pro zasílání účetních závěrek 2022

16. 02. 2022

Termíny účetních závěrek v roce 2022

 

Krajský úřad Olomouckého kraje stanovil termín
pro zasílání účetních dávek do automatů příslušných okresů a finančních výkazů (Fin 2-12M) do CSÚIS, měsíčně:

 

do 12. dne následujícího měsíce.

 

Za leden a červenec se finanční výkazy do CSÚIS nezasílají, do automatu se data musí poslat za všechny měsíce včetně počátečních stavů. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje stanovil termín
pro zasílání účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha) do CSÚIS, čtvrtletně:

 

do 20. dne následujícího měsíce.

 

Účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat výkaz PAP, zasílají účetní výkazy včetně Pomocného analytického přehledu do CSÚIS čtvrtletně
do 25. dne následujícího měsíce.

 

Výkazy PAP sestavují obce s počtem obyvatel 3 000 a více. Obce s počtem obyvatel 10 000 a více předávají rozšířený PAP – informace kvůli konsolidaci státu.

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích sestavují účetní jednotky v případě, že jejich aktiva k rozvahovému dni
a za bezprostředně předcházející účetní období byla vyšší než 40 000 000 Kč
a roční úhrn čistého obratu přesáhl 80 000 000 Kč. Účetní jednotka musí splňovat obě kritéria. Výkaz se zasílá ročně.

 

Od roku 2022 obce a DSO ročně zasílají nové výkazy Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob a Vysvětlení významných skutečností.

Termíny pro výkazy s roční periodicitou budou zveřejněny v pokynech k roční účetní závěrce.  

 

Po odeslání výkazů do CSÚIS je nutné kontrolovat průběh zpracování prostřednictvím zpráv v inboxu. Zpráva, že výkaz byl odeslán, ještě neznamená,
že byl doručen do CSÚIS, proběhly všechny kontroly bez chyb a výkaz byl uložen.

 

Z důvodů často se vyskytujících rozdílů mezi výkazy vytvořenými ze zaslaných dat do automatu a výkazy zaslanými do CSÚIS je nutné provést každý měsíc kontrolu okruhu rozvahy, která je součástí odpovědi z automatu a rozvahy vytvořené přímo z dat obce nebo DSO.

 

V případě nutnosti je možné po dohodě s konkrétním pracovníkem oddělení účetnictví a výkaznictví, odpovědným za zpracování příslušného okresu, prodloužení termínu (v zákonné lhůtě) a provedení oprav.

                                               


Poslední změna 16. 02. 2022 12:29:12