Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odstraňováním nepoužitelných léčiv

Podmínky platné do 30. 11. 2019:

Podle § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“) jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva, která jim odevzdají fyzické osoby. Náklady vzniklé lékárně v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Provozovatelé lékáren, jejichž provozovny se nachází na území Olomouckého kraje, měli možnost uzavřít s Olomouckým krajem „Smlouvu o realizaci a úhradě nákladů odstraňování nepoužitelných léčiv". V souladu s ustanoveními uvedenými v této smlouvě a v souladu s Metodickým postupem č. j. MF-28980/2017/1201 vydaným Ministerstvem financí ČR k provedení zákona o léčivech následně lékárny fakturují Olomouckému kraji náklady související s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv, které převzali od fyzických osob /kód odpadu 200132/.

Podmínky platné od 1. 12. 2019:

Podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech bude mít lékárna i nadále povinnost převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a likvidací těchto léčiv však již neponese lékárna, jak tomu bylo doposud, ale osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tj. osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva), které bezúplatně převezmou od lékáren nepoužitelná léčiva.

S odkazem na výše uvedené Krajský úřad Olomouckého kraje oznamuje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejněném ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html.

V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě než osobě určené Krajským úřadem Olomouckého kraje, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.

Smlouvy o úhradě nákladů na odstraňování nepoužitelných léčiv uzavřené s lékárnami se od 1. 12. 2019 stanou pro nemožnost jejich plnění z důvodu legislativní změny neúčinné. Náklady vzniklé v souvislosti s odevzdáním a likvidací nepoužitelných léčiv do 30. 11. 2019 budou lékárnám proplaceny dosavadním způsobem.

Fakturaci těchto nákladů je vhodné provést do 6. 1. 2020.

Faktury lze zasílat těmito způsoby:

  • e- mailem na adresu: posta@olkraj.cz
  • prostřednictvím datové schránky ID: qiabfmf
  • v listinné podobě na adresu:   

Olomoucký kraj

Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

S dotazy ohledně zpracování faktur je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, Ing. Gabrielu Radilovou Vorlovou, tel.: 585 508 578, a Bc. Annu Polcrovou, tel.: 585 508 229.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfmetodicky-postup-novela-2019-leciva.pdf(212 kB)stáhnout
Soubor typu pdfmetodicky-postup-mf-cr-mf-28980-2017-1201.pdf(236,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzmena-v-metodickem-postupu-mf-cr-mf-28980-2017-1201.pdf(20,5 kB)stáhnout
Soubor typu docfaktura-vzor-pro-lekarnu.doc(37 kB)stáhnout
Soubor typu pdfseznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciv-1.pdf(347 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Gabriela Radilová Vorlová

referent finančních úhrad
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112


Poslední změna 26. 11. 2019 10:13:41