Dokumentace

Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Základní údaje

Soubor typu pdf Vydání a nabytí účinnosti (329 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Rozsudek krajského soudu (122 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Titulní list (324 kB) stáhnout

Výrok

  • Textová část

Soubor typu pdf Textová část (2 MB) stáhnout
  • Grafická část

Soubor typu pdf B.1. Uspořádání území Olomouckého kraje - vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000 (3 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.2. Uspořádání území Olomouckého kraje - vymezení specifických oblastí 1 : 200 000 (3 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000 (7 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.4. Schéma koncepce vodního hospodářství (cílový stav) 1 : 200 000 (8 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.5. Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový stav) 1 : 200 000 (8 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 (Hlavní výkres) (31 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000 (54 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000 (20 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B.11. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality 1 : 200 000 (28 MB) stáhnout

Odůvodnění

  • Textová část

Soubor typu pdf Textová část (včetně výroku s vyznačením změn) (54 MB) stáhnout
  • Grafická část

Soubor typu pdf D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 (29 MB) stáhnout
Soubor typu pdf D.1. Koordinační výkres - legenda (1 MB) stáhnout
Soubor typu pdf D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 (5 MB) stáhnout
Soubor typu pdf D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF a PUPFL 1 : 100 000 (14 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Schéma - vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 1 : 200 000 (3 MB) stáhnout

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území

část A. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dle přílohy stavebního zákona)

  • Textová část

Soubor typu pdf Textová část (15 MB) stáhnout
  • Grafická část

Soubor typu pdf I. Vlivy na osídlení a kulturní hodnoty 1 : 150 000 (13 MB) stáhnout
Soubor typu pdf II. Vivy na vodní a hornonové prostředí 1 : 150 000 (15 MB) stáhnout
Soubor typu pdf III. Vlivy na půdu a lesní ekosystémy 1 : 150 000 (17 MB) stáhnout
Soubor typu pdf IV. Vlivy na přírodu 1 : 150 000 (16 MB) stáhnout
Soubor typu pdf V. Vlivy na ovzduší 1 : 150 000 (7 MB) stáhnout
Soubor typu pdf VI. Synergické a kumulativní vlivy 1 : 150 000 (13 MB) stáhnout
  • Schémata

Soubor typu pdf Schéma ekologické stability území 2014 (10 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Schéma ekologické stability území trend 2012 - 2014 (8 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Schéma vlivy hluku (48 MB) stáhnout

část B. Vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000

  • Textová část

Soubor typu pdf Textová část (4 MB) stáhnout

část C-F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Textová část

Soubor typu pdf Textová část (3 MB) stáhnout


Poslední změna 04. 03. 2021 14:36:31